Contact

Molen de Doornboom vind je aan de Doelenstraat in Hilvarenbeek en is bijna elke zaterdag geopend van 10 tot 17 uur.

Wil je zeker weten dat wij er zijn, kijk dan even op onze facebookpagina of stuur een mailtje naar info@doornboom.nl

Stichting

Molen de Doornboom wordt beheerd door Stichting Molen de Doornboom (RSIN 856973191). Het bestuur wordt gevormd door:

 • Onno Wubbels, voorzitter
 • Bart Hoofs, secretaris
 • Ton van Roessel, penningmeester
 • Ton Sleegers, lid

Bestuursleden krijgen geen vrijwilligersvergoeding voor bestuurlijke activiteiten, zij ontvangen slechts een vrijwilligersvergoeding voor de overige werkzaamheden die zij ten bate van de stichting verrichten.

De vrijwilligers van Stichting De Doornboom ontvangen een vergoeding van ten hoogste het maximaal daarvoor door de belastingdienst vastgestelde bedrag (voor 2021 is dat  € 1.800,-).

Daarnaast kunnen bestuursleden en vrijwilligers kosten declareren voor de onvermijdbare uitgaven die verband houden met activiteiten voor de stichting.

De stichting heeft als doel: 

 • het behoud van de molen “Molen de Doornboom” te Hilvarenbeek, waaronder tevens het behoud van de cultuurhistorische waarden die met de molen zijn verbonden en het behoud dan wel herstel van een passende molenomgeving dienen verstaan te worden;
 • de bevordering van het ingebruikstellen van de eerdergenoemde molen;
 • het malen en verkopen van graan;
 • de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de eerdergenoemde molen en voor molens in het algemeen;
 • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 

De stichting beoogt het algemeen nut. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 • het verwerven van gelden ten behoeve van exploitatie van de molen; 
 • bij particulieren en overheid te bewerkstelligen dat hoge bebouwing en beplanting bij de molen geweerd worden; 
 • het regelmatig in bedrijf stellen van de molen door (vrijwillige) molenaars; 
 • het opleiden van leerling-molenaars; 
 • het regelmatig openstellen van de molen voor bezoek en het verschaffen van informatie aan belangstellenden;
 • het ondernemen en bevorderen van activiteiten die de doelstellingen kunnen dienen.